Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-11-25 12:31:56

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

XL Krajowy Zjazd Delegatów ZNP podsumował działalność w latach 2006-2010. Była to kadencja bogata w inicjatywy i działania Związku. Koncentrowały się one na obronie praw i interesów pracowników edukacji i nauki, w szczególności na kwestii usytuowania materialnego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz emerytów i rencistów, a także na monitorowaniu zmian zachodzących w oświacie oraz uczestnictwie w doskonaleniu systemu kształcenia i wychowania.

Doniosłymi wydarzeniami mijającej kadencji były obchody 70. rocznicy powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej oraz jubileuszu 105-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego. Były one okazją do przypomnienia i popularyzowania historii Związku, oddania hołdu wielu pokoleniom związkowców, którzy tworzyli dorobek i tradycje ZNP oraz promocji Związku w środowisku oświatowym i całym społeczeństwie.

Zjazd stwierdza, że ogniwa i władze związkowe efektywnie wypełniały swe statutowe zadania w zakresie spraw oświatowych i pracowniczych, były wymagającym i odpowiedzialnym partnerem władz państwowych i samorządowych, rozwijały różnorodne formy pracy organizacyjnej oraz pomocy członkom ZNP.

XL Krajowy Zjazd Delegatów ZNP postanawia:

  1. Przyjąć sprawozdania z działalności Zarządu Głównego ZNP oraz Głównej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2006-2010. Zjazd stwierdza, że podejmowane w tym czasie inicjatywy i działania Związku stanowiły realizację statutowych zadań w zakresie reprezentowania i obrony zawodowych i socjalnych interesów członków ZNP oraz służyły doskonaleniu systemu edukacji w Polsce.

  2. Przyjąć program ZNP na lata 2010-2014.

  3. Przyjąć uchwały w sprawach:

  1. Przyjąć stanowiska w sprawach:

XL Krajowy Zjazd Delegatów ZNP przyjmuje uchwałę w sprawie zmian w Statucie ZNP i upoważnia Zarząd Główny ZNP do dokonania czynności związanych z jego rejestracją.

Zjazd wyraża uznanie i składa podziękowania ustępującemu Zarządowi Głównemu ZNP, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz działaczom ogniw ZNP wszystkich szczebli za aktywność i zaangażowanie w realizację zadań Związku, za troskę o edukację i dbałość o sprawy pracowników.


Warszawa, 20 listopada 2010 r.