Wydrukuj artykuł

Cyberprzemoc

Strategie związków zawodowych w radzeniu sobie ze zjawiskiem cyberprzemocy - projekt badawczy

W lutym 2010 r. wszedł w życie projekt w ramach funcjonowania Grupy ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa przy Europejskim Komitecie Związków Zawodowych Oświaty i Nauki (ETUCE). Poświęcony jest on kwestii przemocy w Internecie i zagrożeniach wynikających z użycia mediów elektronicznych.

Celem projektu jest wspieranie wdrażania Europejskiego Porozumienia Ramowego o Nękaniu i Przemocy w Miejscu Pracy w sektorze edukacji oraz wdrażanie Planu Działania ETUCE na temat Przemocy i Nękania w Szkole. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości o przemocy w Internecie oraz wymianę dobrych praktyk dotyczących środków przeciwdziałających występowaniu przemocy w Internecie w szkołach z punktu widzenia związków zawodowych. Projekt wspiera również członkowskie organizacje związkowe ETUCE w opracowaniu i we wdrażaniu strategii przeciwdziałania cyberprzemocy w szkołach.

Projekt zakładał wypełnienie dwóch ankiet dotyczącaych strategii związkowych radzenia sobie z przemocą i nękaniem w Internecie. W listopadzie 2009 r. została wypełniona pierwsza ankieta. W ten sposób zebrano informacje, czy problem przemocy w internecie jest rozwiązywany na szczeblu szkolnym i czy kwestia ta jest uwzględniana w dialogu społecznym.

Kolejnym etapem było zorganizowanie seminarium w dniach 18-19 lutego 2010 r. w Brukseli z udziałem przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych będących organizacjami członkowskimi ETUCE oraz przedstawicieli krajów kandydujących. Seminarium miało na celu wymianę dobrych praktyk radzenia sobie z cyberprzemocą w środowisku szkolnym.

Pod koniec marca 2010 r. rozesłano uczestnikom projektu drugą ankietę, która dotyczyła działań podejmowanych na szczeblu związkowym. Informacje te miały pomóc w opracowaniu rozwiązań przyjętych na szczeblu krajowym oraz udoskonaleniu Planu Działań ETUCE na temat Przemocy i Nękania w Szkole. 

Projekt zamykała konferencja w Bratysławie zorganizowana w dniach 7-8 czerwca 2010 r., na której przedstawiono wyniki dwóch ankiet i omawiano podjęcie kolejnych działań niezbędnych do powstrzymania zjawiska cyberprzemocy w szkole.

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018