Wydrukuj artykuł

Wytyczne dla przedstawicieli komisji rewizyjnych

uczestniczących w zebraniach i konferencjach sprawozdawczo-wyborczych kampanii 2014 r.

 1. Komisje rewizyjne wszystkich szczebli nadzorują terminowe - zgodne z uchwałą nr 14/2013 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 26 sierpnia 2013 r. - przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej na terenie swojego działania.

 2. Przedstawiciel komisji rewizyjnej właściwego szczebla bierze udział w miarę możliwości w zebraniach ognisk i oddziałów, czuwając nad prawidłowym ich przebiegiem, zgodnym ze Statutem ZNP i instrukcjami.

 3. Przedstawicielem komisji rewizyjnej nie powinien być członek zrzeszony w ogniwie, w którym odbywa się konferencja sprawozdawczo-wyborcza.

 4. Komisje rewizyjne, zapoznając się z dokumentacją zebrań ognisk i swojego oddziału, sporządzają notatkę dla komisji szczebla wyższego. Natomiast okręgowe komisje rewizyjne sporządzają notatkę z dokumentacji swojego okręgu i z konferencji okręgowej.

 5. Przedstawiciel komisji rewizyjnej ma obowiązek sprawdzenia zgodności liczby delegatów z liczbą, wynikającą ze wskaźnika ustalonego przez zarząd wyższego szczebla.

 6. Wyrażając opinię do sprawozdań ustępujących zarządów komisje rewizyjne powinny zwrócić szczególną uwagę na gospodarkę finansową ogniwa (zobowiązania, należności, pożyczki, kredyty, spływ składki członkowskiej itp.) oraz realizację uchwał i wniosków z upływającej kadencji.

Przedstawiciel komisji rewizyjnej danego szczebla uczestniczący w zebraniu lub konferencji sprawozdawczo-wyborczej ma obowiązek:

 1. Sprawdzenia dokumentów delegatów pod względem formalnym.

 2. Sprawdzenia zgodności regulaminu wyborów ze Statutem ZNP i instrukcją ZG ZNP dotyczącą kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

 3. Uczestniczenia w zebraniu lub konferencji i reagowania w formie uwag do Prezydium w razie stwierdzenia nieprawidłowości.

 4. Zwrócenia szczególnej uwagi na formalne wymogi związane z wyborem władz danego szczebla.

 5. Uczestniczenia jako obserwator w pracach komisji skrutacyjnej – na prośbę delegata lub grupy delegatów, albo prezydium zebrania, konferencji.

 6. Czuwania, aby decyzje na zebraniach, konferencjach były podejmowane przy wymaganym quorum.

 7. Składania krótkiej informacji pisemnej z odbytego zebrania, konferencji do komisji rewizyjnej wyższego szczebla.


Główna Komisja Rewizyjna ZNP


Warszawa, 13 czerwca 2013 roku

Nasze Kampanie

 • Bibliotecz
 • Poznaj swo
 • Rozmiar kl
 • Platforma
 • Nowe legit
 • Przedszkol
 • Newsletter
 • Nie dajmy
 • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018