Wydrukuj artykuł

Fundusze dla oświaty

Fundusze unijne dla organizacji związków zawodowych w perspektywie finansowej na lata 2007-2013

Związek Nauczycielstwa Polskiego może być Beneficjentem-Liderem lub Partnerem w konkursach współfinansowanych z środków Unii Europejskiej. Poniżej wymienione zostały działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), których Beneficjentem może być związek zawodowy ale też te, gdzie na ogólnym etapie przewidziano udział wszystkich typów podmiotów. Zarówno kryteria dotyczące typów beneficjentów jak i samych projektów mogą zostać zmienione przez Instytucje Ogłaszające Konkurs (IOK), dlatego pierwszym krokiem do napisania wniosku jest zapoznanie się z dokumentacją konkursową danego działania. Każda z IOK  zamieszcza też na swojej stronie internetowej Plan Działania na rok kalendarzowy, w którym wskazuje preferowane formy wsparcia, podział środków finansowych na wybrane typy projektów oraz zasady i terminy ich wyboru.

Beneficjentem – Wnioskodawcą w ramach projektów PO KL może być osoba prawna tj. ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO, jeżeli jednak projekt ma być realizowany przez jego jednostkę organizacyjną, wymaga to uzyskania przez nią stosownego pełnomocnictwa na realizację projektu. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji i doradztwa dotyczącego projektów pod numerem telefonu 022 318 92 44 (Aleksandra Wąsik - OUPIS ZNP – Placówka w Warszawie).

KOMPONENT CENTRALNY

PRIORYTET V  DOBRE RZĄDZENIE

DZIAŁANIE 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO

Poddziałanie 5.5.2  - Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

KOMPONENT CENTRALNY

PRIORYTET III  WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU EDUKACJI

Poddziałanie  3.4.3  Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS: Ministerstwo Edukacji Narodowej

KOMPONENT REGIONALNY

PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI
W REGIONACH

Priorytet wdrażany regionalnie, poniższe wytyczne mogą zostać zmienione przez poniższe IP odpowiedzialne za poddziałania w regionach, tj. mogą np. zmienić katalog uprawnionych Wnioskodawców, typy projektów, wprowadzić dodatkowe kryteria co do długości projektu, jego minimalnej wartości, wkładu własnego itp. Konkursy ogłaszane są przez poniższe IP, które działają niezależnie od siebie, dlatego kryteria w dokumentacji konkursowej mogą różnić się w poszczególnych województwach.

Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - projekty konkursowe

Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji

Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Działanie 9.3 - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

PRIORYTET VIII „REGIONALNE KADRY GOSPODARKI”

Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych 

Więcej informacji na temat poddziałań oraz o terminach konkursów można uzyskać
w Instytucjach Pośredniczących w każdym regionie:

dolnośląskie
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

kujawsko-pomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym

lubelskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

lubuskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

łódzkie
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

małopolskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

mazowieckie
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

opolskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

podkarpackie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

podlaskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

pomorskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

śląskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

świętokrzyskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

wielkopolskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

zachodniopomorskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018