Wydrukuj artykuł

Doradztwo zawodowe

ukierunkowane na osobiste cele edukacyjne

W Wiedniu w dniach 13-15 stycznia 2010 r. rozpoczęły się prace nad kontynuacją międzynarodowego projektu poświęconego wyzwaniom w szkolnictwie zawodowym. Nowy projekt ma być realizowany we współpracy z nauczycielskimi związkami zawodowymi i konfederacjami z Niemiec (GEW i Berufsfortbildungswerk Gemeinnützige Bildungseinrichtung des DGB), z Austrii (ÖGB  i ÖIBF) i z Polski (ZNP) oraz instytucjami zajmującymi się szkolnictwem zawodowym i jednostkami badawczymi.

Szkolnictwo zawodowe stanowi jeden z priorytetów w polityce edukacyjnej UE. Udział uczniów korzystających z oferty szkolnictwa zawodowego w całej UE wynosi 50%, stąd pojawiające się co roku nowe plany i rekomendacje, np. Komisji Europejskiej. Trwają prace nad ujednoliceniem form opisu kwalifikacji zawodowych. Polskarównież przygotowuje się do dużej reformy szkolnictwa zawodowego. Projekt jest odpowiedzią na zmiany dokonujące się w krajach członkowskich EU. Jego efektem ma być opracowanie nowoczesnej formuły doradztwa zawodowego, uwzględniającej planowaną szeroką dopuszczalność uznawalności kwalifikacji (także częściowych) uzyskanych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018