Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-11-25 13:05:05

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie wynagrodzeń nauczycieli

XL Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego domaga się wprowadzenia rozwiązań systemowych, które doprowadzą do uproszczenia struktury wynagrodzenia nauczycieli poprzez zwiększenie udziału płacy zasadniczej w średnim wynagrodzeniu nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Pozwoli to na zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, a tym samym urealni dochody tej grupy zawodowej.

Ponadto XL Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego oczekuje wprowadzenia ustawowych zapisów gwarantujących objęcie zakresem działania artykułu 30a ustawy Karta Nauczyciela nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. Pozbawienie tych nauczycieli prawa do dodatku uzupełniającego w przypadku nieosiągania wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, narusza konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa.


Warszawa, 20 listopada 2010 r.