Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2014-11-25 16:16:57

Uchwała XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Związku Nauczycielstwa Polskiego

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 7 Statutu ZNP Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Statutowi Związku Nauczycielstwa Polskiego nadaje się brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Do dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o nadaniu Statutowi Związku Nauczycielstwa Polskiego nowego brzmienia stosuje się Statut w brzmieniu dotychczasowym.

§3

Do czynności związanych z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym do dokonania zmian redakcyjnych żądanych przez sąd rejestrowy, Zjazd upoważnia Prezesa ZNP działającego łącznie z jednym z członków Prezydium Zarządu Głównego ZNP.


Warszawa, 22 listopada 2014 r.