Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2011-02-16 08:52:32

Pierwsza Światowa Konferencja Kobiet Międzynarodówki Edukacyjnej

Pierwsza Światowa Konferencja Kobiet Międzynarodówki Edukacyjnej odbyła się w Bangkoku w dniach 20-23 stycznia 2011 pod hasłem „On the move for equal” („Na drodze ku równości”). Wzięło w niej udział ponad 350 reprezentantów organizacji członkowskich EI z 90 krajów, w tym przedstawicielki sieci kobiet EI, członkowie i władze związków nauczycielskich, przedstawiciele agencji ONZ, międzynarodowych związków oraz orędownicy równości płci z całego świata. Wszystkim zebranym przyświecały te same cele: łączenie i wzmacnianie sieci kobiet EI, dyskusje nad statutem kobiet na świecie oraz podjęcie zdecydowanych działań na rzecz rozpowszechniania idei edukacji dostępnej dla wszystkich, w szczególności dla dziewcząt i kobiet.

W swoim przemówieniu otwierającym konferencję Sekretarz Generalny EI Fred van Leeuwen podkreślił, że EI angażuje się w działania na rzecz równości od początku istnienia organizacji, czyli od 1993 roku. Dodał, że problem równości nie dotyczy tylko płci, a stanowi jedynie pierwszy etap na drodze do pełnej równości pozbawionej rasizmu, islamofobii, homofonii czy innych przejawów dyskryminacji tak głęboko zakorzenionych w niewiedzy i nienawiści. Zaznaczył także, że najlepszym orężem w walce ze wszelkimi przejawami dyskryminacji w społeczeństwie jest powszechny dostęp do edukacji wysokiej jakości.

Program konferencji obfitował w szereg interesujących wystąpień, spotkań, paneli dyskusyjnych i warsztatów.  Nie zabrakło głosów mówiących o tym, że równość płci podwyższa status społeczny i ekonomiczny kobiet, gwarantuje im większe szanse rozwoju zawodowego, a równy dostęp do edukacji jest niezbywalnym prawem każdego człowieka i narzędziem do osiągnięcia pełnej równości i pokoju. Wielką rolę do odegrania mają w tym względzie związki zawodowe nauczycieli, jako reprezentanci sektora edukacji i orędownicy idei sprawiedliwości społecznej.

Dyskusje nad dostępem do edukacji dla dziewcząt i kobiet stanowił centralny punkt konferencji. Poruszano kwestie wpływu wykształcenia na pozycję kobiet w rodzinie i społeczeństwie, negatywnego oddziaływanie stereotypów, seksualnego wykorzystywania, przemytu i znęcania się nad kobietami. Podkreślano rolę, jaką muszą odegrać rządy poszczególnych krajów w niwelowaniu różnic społecznych i wyrównywaniu szans w społeczeństwie, gdyż tylko wspólne wysiłki gwarantują sukces i wymierne rezultaty.

Uczestniczki konferencji zwracały szczególną uwagę na szansę, jaką niesie ze sobą tegoroczna edycja Światowego Tygodnia Działań organizowanego przez Światową Kampanię na rzecz Edukacji. W tym roku Global Action Week ma na celu rozpowszechnianie i propagowanie idei dostępu do edukacji dla dziewcząt i kobiet, tak szeroko omawianego podczas całej konferencji. Uczestniczki wyraziły gotowość do bliskiej współpracy w ramach organizowanych działań, w szczególności na rzecz poprawy bezpieczeństwa, warunków sanitarnych, zwiększania świadomości rodziców na temat konieczności posyłania ich córek do szkół oraz niezbędnego wsparcia finansowego rodziców ze strony rządu.

Na konferencji z radością powitano także szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie jakości życia i świadomości obywateli na temat szeroko pojmowanej równości. Wśród nich utworzoną w lipcu 2010 roku Agencję ONZ ds. Kobiet (UN Women) zajmującą się sprawami przemocy wobec kobiet, bezpieczeństwem, procesem angażowania pracowników w działania dotyczące ich miejsca pracy lub organizacji, prawami człowieka oraz Milenijnymi Celami Rozwoju; kampanię EI „Pay Equity Now!” („Równość płac od zaraz!”), poprzez którą EI chce zwrócić uwagę na problem nieposzanowania praw pracowników, zwłaszcza kobiet, do sprawiedliwych zarobków oraz pomóc związkom zawodowym w zwalczaniu przejawów dyskryminacji ze względu na płeć w miejscach pracy; kampanię na rzecz ochrony młodych matek i ich dzieci, poszanowania praw kobiet wracających do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, zapewnienia im równego i godnego traktowania w miejscu pracy oraz bezpieczeństwa finansowego, jak również kampanię zorganizowaną przez środowiska nauczycielskie na rzecz przeciwdziałania zatrudnianiu dzieci jako najemników do ciężkich prac w polu, fabrykach i domu. Kampania ta prowadzona jest we współpracy z rządami poszczególnych krajów, organizacjami międzynarodowymi, związkami zawodowymi oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Na konferencji podkreślano również rolę, jaką pełnią regionalne i lokalne sieci kobiet EI w zwiększaniu świadomości kobiet na temat uczestniczenia w życiu publicznych, angażowania się w działania prospołeczne, pełnienia funkcji przywódczych w związkach, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, poszanowania ich praw, walce z HIV i AIDS, równości płac, ochrony młodych matek i przejawów dyskryminacji wobec dziewcząt.

Uczestnicy konferencji dzielili się doświadczeniami, wymieniali poglądy i wspólnie zobowiązali się do aktywnego działania na rzecz rozpowszechniania idei równości płci w swoich krajach. Wszystkie postanowienia podjęte na konferencji stanowią punkt wyjścia do głębszych rozważań na temat statusu kobiet na świecie i będą również analizowane podczas 6 Światowego Kongresu Międzynarodówki Edukacyjnej, który odbędzie się w lipcu tego roku.

Marta Wołosiewicz

relacja przygotowana na podstawie materiałów kongresowych

 

Autorką zdjęć jest członkini kierownictwa GEW, Anne Jenter.