Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-12-07 12:55:39

Warsztaty - uczenie się przez całe życie

Cypr, 4 października 2010 r.

W dniu 4 października 2010 r. odbyły się na Cyprze drugie subregionalne warsztaty w ramach transregionalnej współpracy dotyczącej uczenia się przez całe życie z udziałem przedstawicieli trzech partnerów w edukacji. Interesy nauczycieli reprezentował ETUCE (Europejski Komitet Związków Zawodowych Pracowników Oświaty i Nauki), studentów OBESSU (Biuro Europejskich Związków Zawodowych Studentów), a pracodawców EFEE (Europejska Federacja Pracodawców w Edukacji). Seminarium było zaadresowane do nauczycielskich związków zawodowych, związków studentów i przedstawicieli pracodawców z regionów skandynawskich i bałtyckich oraz Europy Środkowo-Wschodniej: Estonii, Łotwy, Litwy, Danii, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Polski, Niemiec, Bułgarii, Węgier, Rumunii, Austrii, Słowacji, Czech, Słowenii i Grecji. 

Warsztaty miały na celu zwiększenie świadomości i doskonalenie decyzji u trzech jednakowo reprezentowanych grup docelowych projektu (związków nauczycieli, studentów i pracodawców) oraz przedstawicieli władz lokalnych i krajowych.

Warsztaty umożliwiły kluczowym partnerom w edukacji powszechnej nawiązanie oraz kontynuowanie współpracy w krajach nordyckich, bałtyckich, krajach Europy Środkowo-Wschodniej.  

W ramach transregionalnej współpracy na szczeblu europejskim warsztaty miały na celu stworzenie wszystkim partnerom dogodnych warunków na omówienie obecnych praktyk i polityki w dziedzinie uczenia się przez całe życie, uczenia się od innych oraz omówienie możliwego włączenia praktyk w różne systemy krajowe. Dla niektórych partnerów krajowych, warsztaty będą pierwszą okazją do nawiązania stosunków.

Warsztaty zorganizowane na Cyprze są drugimi warsztatami subregionalnymi w ramach projektu Co-Reg-LLL project z udziałem przedstawicieli ETUCE, EFEE i OBESSU.

W czasie warsztatów uczestnicy próbowali określić mocne i słabe strony krajowych strategii uczenia się przez całe życie. Zastanawiano się również, w jaki sposób partnerzy mogą przyczynić się do wdrażania krajowych strategii uczenia się przez całe życie zwiększając udział powszechnej edukacji szkolnej w zdobywaniu kluczowych kompetencji dla uczenia się przez całe życie. Przedstawiciele z Komisji Europejskiej, Cluster on Key Competences for LLL oraz przedstawiciele krajowi zabrali głos w kluczowych sprawach w ramach warsztatów. Celem ich wystąpień było poinformowanie trzech grup partnerów o bieżącej polityce oraz zmianach legislacyjnych w krajach członkowskich UE zmierzających do zapewnienia wszystkim działań na rzecz uczenia się przez całe życie. Omówiono w ten sposób krajowe strategie uczenia się przez całe życie, rolę edukacji powszechnej, nowości w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz Kluczowe kompetencje dla Uczenia się Przez Całe Życie.

W ramach warsztatów miała również miejsce dyskusja plenarna dotycząca związku pomiędzy kluczowymi kompetencjami, szkołą powszechną i uczeniem się przez całe życie. Uczestnicy omawiali rolę kluczowych partnerów  w sektorze edukacji powszechnej, a także  wskazówki dotyczące promowania i wprowadzania krajowych strategii uczenia się przez całe życie

Grupa Doradcza, złożona z trzech przedstawicieli (odpowiednio związków zawodowych nauczycieli, organizacji studenckich oraz pracodawców w edukacji) zajmie się wdrażaniem projektu oraz opracowaniem wytycznych w sprawie wprowadzania w życie krajowych strategii uczenia się przez całe życie.