Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-07-23 11:35:26

Regulamin Sekcji Emerytów i Rencistów

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 16 grudnia 2015 r.

Cele i zadania

§ 1

 1. Sekcje emerytów i rencistów są sekcjami związkowymi działającymi na podstawie Statutu ZNP.

 2. Sekcje emerytów i rencistów działają przy zarządach oddziałów (oddziałowe), okręgów (okręgowe), przy Zarządzie Głównym (Krajowa Sekcja).

 3. Utworzenie rozwiązanie lub łączenie sekcji następuje na podstawie uchwały właściwego terytorialnie zarządu ogniwa organizacyjnego ZNP.

§ 2

Sekcje stwarzają swoim członkom warunki sprzyjające efektywnej działalności związkowej oraz obronie ich interesów, we wszystkich ogniwach organizacyjnych ZNP.

§ 3

 1. Sekcje realizują cele i zadania ZNP określone w Statucie oraz w programie działania ZNP.

 2. W szczególności do zadań sekcji należy:

  1. współdziałanie z odpowiednimi zarządami ognie organizacyjnych ZNP w rozwiązywaniu problemów istotnych dla emerytów i rencistów

  2. wyrażanie opinii wobec wszystkich przedsięwzięć i postanowień związkowych i administracyjnych dotyczących emerytów i rencistów,

  3. formułowanie wniosków i postulatów mających na celu poprawę warunków życia emerytów i rencistów,

  4. organizowanie współpracy z właściwymi zarządami ZNP, a z ich upoważnienia również z innymi podmiotami

  5. opieka nad członkami wymagającymi doraźnej lub stałej pomocy,

  6. występowanie z inicjatywą udzielania pomocy finansowej lub rzeczowej z funduszy związkowych lub zewnętrznych

  7. organizowanie w ścisłej współpracy z właściwymi zarządami ZNP rekreacji i życia kulturalnego,

  8. uczestniczenie w pracach zarządów ZNP poprzez wybranych przedstawicieli,

  9. wnioskowanie do zarządu ZNP, przy którym działa o uhonorowanie: Złotą Odznaką ZNP, Odznaką ZNP za Tajne Nauczanie, Odznaką za 50 lat przynależności do ZNP, tytułem Honorowego Przewodniczącego Sekcji oraz innymi formami uznania tych członków, którzy szczególnie wyróżnili się w działalności związkowej i społecznej.


Władze sekcji i zasady organizacyjne

§ 4

Na zewnątrz sekcję reprezentuje odpowiedni zarząd ZNP.

§ 5

Działalnością sekcji kierują zarządy wybrane na zebraniach (konferencjach) sprawozdawczo-wyborczych.

§ 6

Zarząd sekcji powołuje prezydium spośród swoich członków - art. 40 ust. 1 i 3 Statutu ZNP stosuje się odpowiednio.

§ 7

W uzasadnionych przypadkach zarządy lub prezydia mogą powoływać do określonych zadań zespoły robocze lub komisje problemowe.

§ 8

 1. Zebrania członków oddziałowej sekcji odbywają się co najmniej jeden raz w roku.

 2. Zebrania zarządów sekcji odbywają się raz na kwartał, zebrania prezydiów w miarę potrzeb.

§ 9

Poszczególni członkowie zarządów sekcji realizują przydzielone im zadania.


Obowiązki i uprawnienia prezydiów i zarządów

§ 10

 1. Prezydium oddziałowej sekcji:

  1. opracowuje projekty programu działania na kadencję, okresowe plany pracy i sprawozdania,

  2. inicjuje i prowadzi akcje doraźne i stałe na rzecz realizacji zadań,

  3. prowadzi ewidencję członków oraz osób podopiecznych, według wzoru ustalonego przez Zarząd Krajowej Sekcji,

  4. organizuje i kieruje pracą łączniczek (łączników) opiekujących się osobami niepełnosprawnymi i potrzebującymi pomocy,

  5. opracowuje wnioski i postulaty mające na celu poprawę warunków życia emerytów i rencistów, przedkłada je odpowiedniemu zarządowi sekcji wyższego szczebla,

  6. opracowuje projekt preliminarza budżetowego sekcji, przedstawia go do zatwierdzenia przez zarząd sekcji i zarząd oddziału,

 2. Zarząd oddziałowej sekcji:

  1. zatwierdza przedkładane przez prezydium sekcji projekty programu działania, planów pracy i sprawozdań,

  2. organizuje doraźną i stałą opiekę nad członkami jej potrzebującymi,

  3. przedstawia zarządowi oddziału wnioski dotyczące dobrowolnego przekazywania składki na Fundusz „Senior” przy Zarządzie Głównym ZNP,

  4. organizuje samodzielnie oraz przy pomocy właściwych zarządów ZNP rekreację i życie kulturalne,

  5. przedstawia zarządowi oddziału wnioski dotyczące obniżenia wysokości składki członkowskiej poszczególnym członkom sekcji.

§ 11

 1. Prezydium okręgowej sekcji:

  1. prowadzi ewidencję sekcji oddziałowych na terenie okręgu,

  2. opracowuje projekt programu działania na kadencję, okresowe plany pracy oraz sprawozdania

  3. organizuje narady, zebrania, konferencje.

 2. Zarząd okręgowej sekcji:

  1. zatwierdza przedkładane przez prezydium sekcji: projekt programu działania, plany pracy i sprawozdania,

  2. koordynuje działalność sekcji oddziałowych

  3. współpracuje z prezydium i zarządem okręgu ZNP, przy którym działa,

  4. organizuje pomoc sekcjom oddziałowym w realizacji ich zamierzeń, wniosków i postulatów. W tym celu współpracuje z zarządami ZNP na danym terenie, a w przypadkach, gdy sprawy przekraczają możliwości tych zarządów, przekazują je Krajowej Sekcji,

  5. realizuje inne zadania zlecone mu przez odpowiedni zarząd ZNP.

§ 12

 1. Prezydium Krajowej Sekcji:

  1. opracowuje program działania na kadencję, roczne plany pracy oraz sprawozdania,

  2. opracowuje wystąpienia i postulaty w sprawach emerytów i rencistów i przedkłada je Prezydium Zarządu Głównego ZNP,

  3. opiniuje w imieniu Sekcji akty prawne, przedsięwzięcia i inicjatywy dotyczące emerytów i rencistów

  4. organizuje narady, zebrania, konferencje.

 2. Zarząd Krajowej Sekcji:

  1. współpracuje z Zarządem Głównym ZNP w realizacji zadań Związku w zakresie spraw dotyczących praw i interesów emerytów i rencistów,

  2. koordynuje działalność sekcji niższego szczebla na terenie kraju,

  3. organizuje wymianę doświadczeń między sekcjami okręgowymi,

  4. organizuje szkolenia dla przewodniczących i wiceprzewodniczących okręgowych sekcji.


/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego


Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 16 grudnia 2015 r. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 13 Statutu ZNP.