Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-07-08 13:31:51

Regulamin przyznawania zasiłków statutowych członkom ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 18 grudnia 2007 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r., w dniu 13 grudnia 2011 r. oraz w dniu 30 września 2015 r.

§1

 1. Członkom ZNP przysługują zasiłki statutowe z tytułu:

  1. urodzenia lub przysposobienia dziecka,

  2. śmierci współmałżonka, dzieci oraz rodziców.

 2. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu członka ZNP przysługuje zasiłek z tytułu zgonu członka ZNP.

§2

 1. Wnioski o przyznanie zasiłków rozpatruje prezydium zarządu oddziału.

 2. W przypadku odmowy przyznania zasiłku, wnioskodawcy przysługuje w ciągu 14 dni prawo odwołania do zarządu oddziału.

§3

 1. Wniosek o przyznanie zasiłku składa się w ciągu roku od dnia urodzenia, przysposobienia lub zgonu na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu, załączając odpowiednio:

  1. potwierdzoną kserokopię odpisu aktu urodzenia lub aktu zgonu,

  2. dowody pokrycia kosztów pogrzebu, w przypadku o którym mowa w §1 ust. 2,

  3. prawomocne postanowienie sądu w sprawie przysposobienia dziecka.

 2. Prawo do zasiłku przysługuje osobom będącym członkami ZNP w dniu zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.
   

§4

 1. Zasiłek z tytułu urodzenia, przysposobienia lub zgonu dziecka wypłaca się oddzielnie każdemu z małżonków, jeżeli oboje są członkami ZNP.

 2. W przypadku ciąż mnogich zasiłek wypłacany jest na każde dziecko.

 3. W przypadku urodzenia dziecka martwego przysługuje jeden, korzystniejszy dla członka ZNP zasiłek.

 4. Zasiłek, o którym mowa w §1 ust. 2 przysługuje jednej osobie.

§5

 1. Wysokość zasiłków statutowych określa zarząd oddziału z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Wysokość zasiłków nie może być niższa niż wysokość minimalna określona uchwałą Zarządu Głównego ZNP.


/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego


Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 18 grudnia 2007 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r., w dniu 13 grudnia 2011 r. oraz w dniu 30 września 2015 r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu ZNP.