Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-07-08 12:44:20

Regulamin przyznawania zapomóg losowych członkom ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 30 września 2015 r.

§1

Członkowi ZNP, który na skutek zdarzeń losowych, a zwłaszcza klęsk żywiołowych doznał znacznego uszczerbku majątkowego albo ponosi znaczne wydatki związane z leczeniem lub rehabilitacją, jak również z innych uzasadnionych przyczyn może być przyznana zapomoga losowa.

§2

  1. W ramach budżetu Zarządu Głównego ZNP wyodrębnia się corocznie środki na Fundusz Specjalnej Pomocy dla Członków ZNP.

  2. Prezydium Zarządu Głównego ZNP ustala maksymalną oraz minimalną wysokość zapomóg przyznawanych ze środków Funduszu, o którym mowa w ust. 1.

§3

  1. Zapomogi, o których mowa w §2 ust. 2 przyznaje Prezydium Zarządu Głównego ZNP na wniosek okręgu, sporządzony na podstawie uprzedniego wystąpienia oddziału.

  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Zarządu Głównego może podjąć decyzję o przyznaniu zapomogi w wysokości wyższej od wysokości maksymalnej określonej zgodnie z §2 ust. 2.

§4

  1. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać wskazanie przyczyny wystąpienia, jego uzasadnienie oraz informację o pomocy udzielonej w przedmiotowej sprawie przez oddział oraz okręg. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające potrzebę przyznania zapomogi.

  2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§5

Informacja o liczbie i wysokości przyznanych zapomóg przedstawiana jest na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego ZNP.

§6

Zarządy okręgów, oddziałów oraz rady zakładowe mogą przyznawać zapomogi losowe z przyczyn, o których mowa w § 1 zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami.


/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego


Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 30 września 2015 r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu ZNP.