Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2017-01-04 15:20:26

Regulamin przyznawania diet

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 20 grudnia 2016 r.

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania diet osobom pełniącym funkcje we władzach i organach statutowych ZNP.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. diecie – należy przez to rozumieć kwotę pieniężną wypłacaną comiesięcznie imiennie wskazanym działaczom ZNP;

 2. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin przyznawania diet.

§ 3

 1. O przyznaniu i wysokości diet dla:

1) prezesów okręgów – decyduje Prezes ZNP po uzyskaniu opinii właściwego zarządu okręgu;

2) innych członków pełniących funkcję z wyboru w krajowych sekcjach związkowych, Centralnym Klubie Młodego Nauczyciela lub Głównej Komisji Rewizyjnej – decyduje Prezes ZNP po uzyskaniu opinii Zarządu Głównego ZNP;

3) członków sekretariatu zarządu okręgu i innych członków pełniących funkcję z wyboru w okręgu – decyduje prezes okręgu, po uzyskaniu opinii właściwego zarządu okręgu;

4) prezesów oddziałów – decyduje prezes okręgu, po uzyskaniu opinii właściwego zarządu oddziału;

5) członków sekretariatu zarządu oddziału i innych członków pełniących funkcje z wyboru w oddziale – decyduje prezes oddziału po uzyskaniu opinii zarządu oddziału.

 1. Dietę, o której mowa w ust. 1 przyznaje Prezes ZNP lub prezes właściwego ogniwa z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium ogniwa, w którym członek ZNP pełni funkcję. 

 2. Opinie, o których mowa w ust. 1 mają formę uchwał.

§ 4

Diety, o których mowa w § 3, obciążają budżety ogniw, w których osoby otrzymujące diety pełnią swe funkcje.

§ 5

 1. Dietę przyznaje się na okres roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 2. W przypadku diety przyznawanej w roku, w którym odbywa się kampania sprawozdawczo-wyborcza, dietę przyznaje się:

1)  do końca miesiąca, w którym odbywa się konferencja sprawozdawczo-wyborcza w ogniwie ZNP, w którym osoba otrzymująca dietę pełni funkcję związkową, 

2) od początku miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpił wybór na funkcję we władzach i organach statutowych ZNP, do zakończenia tego roku kalendarzowego.

§ 6

 1. Prezes ZNP, prezesi okręgów oraz oddziałów mają w uzasadnionych przypadkach prawo do obniżenia, podwyższenia lub pozbawienia przyznanej przez siebie diety również przed upływem okresu, o którym mowa w § 5 ust. 1.  

 2. Z wnioskiem o podwyższenie, obniżenie lub pozbawienie diety może także wystąpić prezydium ogniwa, w którym członek ZNP pełni funkcję. 

 3. Do decyzji o podwyższeniu przyznanej diety stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 1 i 3 Regulaminu.

 4. Od decyzji o obniżeniu lub pozbawieniu diety zainteresowanemu członkowi ZNP przysługuje, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, prawo odwołania do:

1) Zarządu Głównego ZNP – w przypadku decyzji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1-3 Regulaminu,

2) właściwego zarządu okręgu – w przypadku decyzji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 4 i 5 Regulaminu.


/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego


Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 20 grudnia 2016 r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 10 Statutu ZNP.