Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2016-09-29 17:05:23

Uchwała nr 14/2016 ZG ZNP z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie projektowanych zmian systemowych w oświacie

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 8 oraz art. 43 ust. 2 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§1

Negatywnie zaopiniować rozwiązania dotyczące nowej struktury systemu oświaty zawarte w przedłożonych Związkowi Nauczycielstwa Polskiego projektach aktów prawnych z dnia 16 września 2016 r., tj.:

  • projekcie ustawy Prawo oświatowe,

  • projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

§2

Upoważnić Sekretariat ZG ZNP do sformułowania szczegółowej opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego do projektów ustaw, o których mowa w §1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego